Algemene voorwaarden

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder geschreven staan.

Anita Degeling, een MfN geregistreerd en gecertificeerd mediator en relatie/scheidingscoach, handelend als zelfstandig gevestigd mediator, handelend onder de naam Degeling Mediation en Coaching, gevestigd aan De Bloemen 44, 1902 GW te Castricum, handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81508743.

In deze algemene voorwaarden word ik aangeduid als “Degeling Mediation en Coaching” en de cliënt(en) verder aangeduid als “Cliënt(en)”.

Artikel 1 Dienstverlening.
1. Degeling Mediation en Coaching levert diensten op het gebied van echtscheiding, relatiemediation, familiegeschil, scheidingscoaching, burenruzie, relatiescoaching en alles wat daarmee te maken heeft.
2. Algemene voorwaarden, zoals hier omschreven, wordt geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen Cliënt(en) en Degeling Mediation en Coaching, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst aan Cliënt(en) ter hand gesteld en deze wordt geacht daarmee bekend te zijn.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van toepassing.

Artikel 2 Opdrachten.
1. Opdrachten kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden schriftelijk bevestigd aan Cliënt(en). Deze bevestiging is bepalend voor de inhoud van de opdracht.
2. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist heeft Degeling Mediation en Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij Cliënt(en) zulk uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Indien deze werkzaamheden voor rekening van Cliënt geschiedt, dient Degeling Mediation en Coaching voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen aan Cliënt(en).
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle relevante gegevens die nodig zijn in het kader van de opdracht tijdig aan Degeling Mediation en Coaching worden verstrekt. Indien dit niet tijdig heeft plaatsgevonden heeft Degeling Mediation en Coaching het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten, de uit deze vertraging voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij Cliënt.
4. Degeling Mediation en Coaching is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook wanneer Cliënt zich niet heeft gehouden aan zijn plicht om alle relevante gegevens tijdig en naar eerlijkheid te verstrekken aan Degeling Mediation en Coaching.
5. Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting.

Artikel 3 Honoraria en betaling.
1. Voor de diensten van Degeling Mediation en Coaching als omschreven op haar website www.degelingmediation.nl gelden vaste tarieven, ex BTW, en welke op aanvraag beschikbaar worden gesteld.
2. Het tarief geldend op de dag van de in artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde bevestiging, en als zijn overeengekomen in de mediationovereenkomst / relatiecoachingovereenkomst, zijn bepalend voor de betreffende opdracht.
3. Alle bedragen zijn in Euro’s, exclusief BTW, voor zover van toepassing.
4. Het eerste (1e) oriëntatiegesprek van plus minus 30 minuten is geheel gratis en vrijblijvend voor Cliënt(en).
5. Voor facturering van alle diensten van Degeling Mediation en Coaching geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door Degeling Mediation en Coaching te noemen bankrekening.
6.. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 5 zal over het factuur bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening worden gebracht die overeenkomt met het wettelijk rente tarief artikel 6:119 BW.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de cliënt(en) verschuldigde bedragen, zijn voor rekening Cliënt(en). Degeling Mediation en Coaching zal tenminste de wettelijke rente en incassokosten conform de wet incassokosten in rekening brengen.
8. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd, wanneer afspraken binnen 24 uur worden afgezegd is Degeling Mediation en Coaching gerechtigd de reeds gemaakte kosten voor deze afspraak van eventuele huur van een kantoorruimte, reiskosten e.d. in rekening te brengen.

Artikel 4 Weigering; annulering
Degeling Mediation en Coaching heeft ten alle tijde het recht om een verzoek tot mediation of relatiecoaching zonder opgaaf van redenen te weigeren. Degeling Mediation en Coaching heeft ten alle tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een mediation of relatiecoaching te stoppen, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5 Klachtenregeling.
Alle klachten zullen in behandeling worden genomen conform de klachtenregeling MFN Mediators. Dit is van toepassing op mediationtrajecten, geen relatiecoachingstrajecten.

Artikel 6 Opschorting / Ontbinding.
1. Degeling Mediation en Coaching is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of te ontbinden indien Cliënt(en) de verplichtingen uit de opdracht niet of volledig nakomt.
2. Voorts is Degeling Mediation en Coaching bevoegd de mediation / relatiecoaching te (doen) ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk van Degeling Mediation en Coaching gevergd kan worden.

Artikel 7 Opzegging.
1. Degeling Mediation en Coaching en Cliënt(en) kunnen de opdracht ten alle tijden schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste één (1) week.
2. Indien de opdracht tussentijds door Cliënt(en) wordt opgezegd heeft Degeling Mediation en Coaching het recht op een vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade.
3. Indien de opdracht door Degeling Mediation en Coaching tussentijds wordt opgezegd zal Degeling Mediation en Coaching in overleg met Cliënt(en) zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij zulks redelijke wijze niet van de Mediator gevraagd kan worden.
4. Indien deze overdracht van de nog uit te voeren werkzaamheden voor Degeling Mediation en Coaching extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Cliënt(en) in rekening gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.
1. Degeling Mediation en Coaching is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Cliënt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Degeling Mediation en Coaching toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover tekortkoming het gevolg is van het niet in acht nemen door Degeling Mediation en Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend bedrijfsschade, derving van inkomsten, derving van omzet en wint, gemiste kansen, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstilstand, schade aan derde enz. door welke oorzaak ook ontstaan.

1b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Degeling Mediation en Coaching nimmer ansprakelijk.

1c Degeling Mediation en Coaching is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van de door de Cliënt onjuiste verstrekte gegevens.

1d De aansprakelijkheid van Degeling Mediation en Coaching ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Degeling Mediation en Coaching in de nakoming van een verbintenis voorvloeiend uit deze overeenkomst of onrechtmatige daad, is te alle tijde beperkt tot maximaal 2500,- euro.

2 De aansprakelijkheidsbeperking zoals weergegeven in de voorgaande leden geldt niet ingeval de door de Cliënt geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Degeling Mediation en Coaching.

3 De door Degeling Mediation en Coaching te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Cliënt te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Cliënt geleden schade.

4 Degeling Mediation en Coaching beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.

5 Degeling Mediation en Coaching verplicht zich om in gevan van schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Cliënt en Degeling Mediation en Coaching, de door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedragen direct te cederen aan Cliënt.

Artikel 9 Vrijwaring
Alle geschillen tussen  Cliënt en Degeling Mediation en Coaching, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daaruit voortvloeien en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Degeling Mediation en Coaching, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Alvorens het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken en in eerste instantie op te lossen, middels goed onderling overleg, dan wel met behulp van mediation, conform het regelement van het MfN (mediator federatie Nederland) te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation (zie www.mfnregister.nl). Op alle met Degeling Mediation en Coaching gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Website
De website van Degeling Mediation en Coaching is beveiligd met het zogenaamde SSL certificaat. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens die u via het contactformulier verstuurt, versleuteld wordt verzonden. Daarmee voldoet de site aan de hoogste standaard en eisen. U kunt zien of een site beveiligd is door bovenin de browser te kijken; het slotje en de S in de URL geeft aan dat deze beveiligd is met het SSL-certificaat. Degeling Mediation en Coaching is niet aansprakelijk voor onvolledige of incorrecte informatie van haar website. Ook aanvaard zij geen aansprakelijkheid van het niet correct functioneren van haar website en/of wanneer virussen op deze website zouden voorkomen.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. Wanneer u informatie aanvraagt, één of meerdere gesprekken heeft en/of traject volgt, legt Degeling Mediation en Coaching deze gegevens vast.  Het doel van de verwerking van de gegevens is om u als de Cliënt te kunnen helpen. Zonder toestemming van de Cliënt worden de gegevens niet aan derden verstrekt. Aan naaste familie wordt geen informatie verstrekt.
2. Degeling Mediation en Coaching bewaart uw gegevens voor de termijn van zeven jaar.

Voor meer informatie en vragen, neem dan gerust contact op. Laat je naam en telefoonnummer achter via onderstaand formulier.